Whyus

Join Now

ƯỚC MƠ VÀ HÀNH ĐỘNG Thưa các bực sư phụ của đạo - đời. Thưa các nhân sỹ cao minh - cao đạo. Thưa bách gia trăm họ quan tâm đến Thần Học Phương Đông. Đức Minh trải qua một thời gian dài tu luyện - học hỏi - chiêm nghiệm về...

Home
Thiên Sứ PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 30 March 2015 03:01

An Ninh Thông Tin Đại Chúng

“ … Bao Xân … “

.16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1.

.29 -.28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 23 - 22 - 21 - 20 - 19 - 18 - 17

Đại Cương - Thống Chế

 

16-h   26-p   30/3/2015.

“ Thằng Mọi Da Đen … Của Nước Nào Hỗn Sược … !

Nhẩy Lên VTV1 Giở Giọng Dân Chủ - Đểu Cáng … ? “

Nếu … Nói Về Dân Chủ … Thì Là … Dân Đảng … !

Pháp Chủ - Chủ Tịch Dân Đảng … Chính Thống Đây :

.

“ Dân Chủ Gì … Mấy Bọn Đảng Phái … Làm Trò … !

Ai Trong Số Nghị Viện … Không Là Đảng Phái … ? “

Dân Ở Đâu Hội Nghị … Toàn Là ( Đảng Viên …

Đảng Phái TĐTB~ĐCS Làm Trò ... Đội Lốt Dân. )

.

“ … Bịp Ai Đây … ? “

 

 

 

9-h   49-p   30/4/2015.

PC … Lệnh - Nga & Trung Quốc Chế Độ Đặc Khu … !

Phu Nhân Nga Và Trung - Thống Chế Toàn Quyền … :

Tổng Tư Lệnh - Quân Đội Thống Chế Nga & Trung … ?

“ PN 29 Trưởng Ban Tài Chính - Trung Ương Trung Quốc.

.

TC - Tòa Hành Chính => Tài Chính & Công Thương TQ … ! “

“ Phu Nhân CT-QDĐ Đức Trưởng Ban Tài Chính … Nga … !

TC - Tòa Hành Chính => Tài Chính & Công Thương Nga … ! “

( Quyền Bắt ~ Bắn Phản Nghịch PC … Phản Chính Đảng … ? )

.

“ … Thống Nhất … ! “

Last Updated on Monday, 30 March 2015 08:45
 
Thiên Sứ PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Saturday, 28 March 2015 02:45

9-h   59-p   29/3/2015.

PC … Lập … Đặc Vụ Chính Đảng - Quân Pháp T-Ư.

Trực Tiếp Pháp Chủ - Tổng Chỉ Huy … Tác Chiến … !

Quyền Bắt ~ Bắn … Thành Phần Phản Nghịch ~ Vi Hiến.

QDĐ Toàn Cầu … 100 Ứng Cử … Trợ Lý Quân Lệnh … ?

.

“ Phu Nhân Ấn Độ … Dùng PT … Chọn Một Người … !

Các QC … Trọng Tài … Tuyển Trợ Lý Quân Lệnh … ? “

Đặt Tên => Binh Đoàn - Đặc Vụ Quân Pháp Chính Đảng … !

Duy Nhất => Chỉ Nghe Lệnh … PC … Lãnh Tụ CĐQH … ?

.

“ Giám Sát … Đặc Vụ Các Chính Đảng CĐQH ~ CĐ-ĐK … !

Chống Phản Gián Phản Nghịch Chính Trị ~ Chính Đảng … ? “

.

“ … Thống Nhất … ! “

.

“ Pháp Chủ - Trực Tiếp … Làm Tư Lệnh Binh Đoàn … !

Quét Cho Sạch Phản Gián … Phá Các Chính Đảng … ? “

 

 

 

7-h   00-p   30/3/2015.

PC … Lệnh - 2000 TT … 6000 Thiên Binh Tại Nhật … !

GPRS Dội Bom 200 Kg … Nhà Hội Nghị … Tại HN … :

Nếu Bọn Nghị Viện … Họp … Trái Hiến Pháp LK-TCCT-ĐC.

PC … Cấm - Chúng Vi Phạm … Giết Sạch Thẳng Tay … ?

.

“ … Rõ Chưa … ? “

.

“ Quốc Là Có Quốc Pháp => Gia … Có Gia Quy … !

Hiến Pháp … Là Dân Hiến => Vi Phạm … Sử Tử … ?

Lệc … Bắn Toàn Bộ 6000 Thiên Binh … Tại Nhật … !

Để PC … Xem …   Bọn Nào Dám Trái Hiến Pháp … ?

.

“ Tòa Nhà Nghị Viện ~ Liên Hợp Quốc Tại Pháp … :

Thiên Binh Đã Dội Bom Tan Tành … Cảnh Cáo … ! “

“ Nếu TĐTB ~ ĐCS Cố Tình Ngông Cuồng - Vi Hiến :

Pháp Chủ Giết Sạch … Khỏi Há Họng … Kêu Ai … ? “

 

 

 

20-h   40-p   29/3/2015.

PC … Lệnh - Bắn Phu Nhân Cananda Cùng Ban Trợ Lý … !

( Bắn Toàn Bộ Ban Tài Chính & Công Thương LK-TCCT-ĐC.

Từ Trung Ương Đến Địa Phương )=>… Ngay Lập Tức … ?

( Bắn Toàn Bộ Nhân Sự Máy Chủ Ngân Hàng … Ngay. )

.

Thiên Binh … Tại Canada Dùng Trực Thăng Tự Sát … !

Giết Toàn Bộ Hệ Thống Lãnh Đạo Bộ Tài Chính …

Ngân Hàng QG Canada …Từ Trung Ương => Cơ Sở.

100% Phản Dán Phá CĐQH ~ Phá Chính Đảng Canada … ?

.

“ … Lệnh Khẩn Cấp … ! “

.

Chính Đảng Canada Tuyển 100 Ứng Cử … Phu Nhân … !

“ Phu Nhân Ấn Độ - Dùng Pháp Thuật … Chọn Người … :

Các Quốc Chủ … Làm Trọng Tài … Chọn … Phu Nhân. “

Trưởng Ban Trợ Lý => Chủ Tịch Chính Đảng Canada … ?

.

“ PC … Cho 100 Ngàn Tỷ VNĐ - Quỹ Tuyển  Người … :

Giao Phu Nhân Ấn Độ … Trực Tiếp =>… Chủ Quản … ? “

.

“ … Thống Nhất … ! “

.

" Đặc Vụ Chính Đảng Canada => Bắn Trưởng Ban Tổ Chức ... :

Trung Ương Chính Đảng Canada ... Khẩn Cấp - Phản Dán ... ? "

 

 

 

9-h   29-p   29/3/2015.

PC … Lệnh - ( Điều Động Toàn Bộ Công An Hà Nội

Từ Cấp Phường Xã Trở Lên … Đi Huấn Luyện … !

Làm Xây Dựng )=> Tại Lào Và Campuchia Khẩn Cấp.

Ban Chủ Thể … Lưu Trú Hiến Pháp LK-TCCT-ĐC Ngay :

.

“ Tự Vệ HN … Tự Quản - An Ninh … Trật Tự … !

Đảm Nhiệm Đủ Chức Năng - Công An Hà Nội … ? “

.

“ … Rõ Chưa … ? “

.

“ Quân Lệnh - Như Sơn … !

Chống Lệnh - Sử Tử … ? “

 

 

 

8-h   40-p   29/3/2015.

Pháp Chủ … Lệnh - Thiên Binh Tại Nga … Khẩn Cấp … !

“ Dội Bom Hủy Diệt O-Xi … Giết Toàn Bộ Nhân Sự …

Quốc Hội, Chính Phủ, Quân Đội, Cảnh Sát … Ả Rập … “ :

PC - Sông Công Nước Này Thành Thuộc Địa => CĐ-ĐK … ?

.

Phong Phu Nhân Syria - Thống Chế Toàn Quyền ĐK-TĐ … !

Tổng Tư Lệnh - Liên Quân Thống Chế Thuộc Địa … ?

“ Tôn Chủ … Các Giáo Phái Đạo Hồi … Toàn Cầu … !

Đạo Hồi Nước Nào Hỗn … Pháp Chủ … Xóa Sổ … ? “

.

“ … Toàn Cầu - Rõ Chưa … ? “

 

 

 

3-h   13-p   29/3/2015.

ĐCS-VN Đầu Lợn - Lũ Vắt Mũi … Bỏ Vào Mồm … !

Phát Triển Công Nghiệp Kiểu Diệt Môi Trường Sống :

Tư Cách Gì … Bình Luận ~ Bàn … Về Phát Triển … ?

PC … Xuất Khẩu Vũ Khí … Trực Thăng Cứu Thương.

.

Xuất Khẩu Xuồng Du Lịch ~ Đánh Bắt Thủy Sản … !

Xuất Khẩu … Những Sản Phẩm Nông Nghiệp … Sạch.

Đẳng Cấp Chất Lượng Châu Âu … Thiếu Tiền Sao … ?

Cả Thế Giới … Còn Đang Xếp Hàng … Để Mua … :

.

Những Sản Phẩm … Đẳng Cấp … Số 1 Thế Giới … !

Môi Trường Sống … Thì Được Xanh Hóa Tái Tạo … ?

“ Quy Hoạch Đồng Bộ … Từ Gốc Rễ Môi Trường … !

Bạt Đỉnh Núi … Xây Đô Thị … Tạo … Dân Sinh … ? “

.

“ Trường Học ~ Bệnh Viện Xây Cao 200 > 300 Tầng … !

Vẫn Đảm Bảo Chất Lượng - Môi Trường Đạt Chuẩn … ? “

“ Toàn Cầu … Đang Bàng Hoàng Xét Lại Phát Triển … :

Nhìn LK-TCCT-ĐC Văn Minh Phát Triển Nhất Địa Cầu. “

.

“ ĐCS-VN Lũ Ngu Xuẩn … Đối Thoại … Dậy Đời Ai … !

Hãy Quan Tâm … Con Cháu Chính Mình - Trước Đi … ? “

“ Pháp Chủ … Không Cho Học Cao … Là Mạt Hạng … !

Làm Thuê Cũng Không Xong - Lãnh Đạo Được Ai … ? “

.

Nói Cho Lũ Ngu … Biết …=>… Nhất Ăn Nhì Mặc … !

Thực Phẩm Không Sạch Không Ngon - Giầu Bằng Thừa.

Giầu Kiểu Sống Ôm Bịch Thuốc … Giầu … Làm Gì … ?

( Giầu … Sống Trong Bệnh Viện … Là Bọn Ngu Xuẩn. )

.

“ … Dậy Đời Ai … ? “

.

“ Nhân Đây … PC … Công Bố Rõ - Toàn Cầu Biết … !

Pháp Chủ Cấm Vận VN … Là Tiêu Diệt … ĐCS … ? “

Không Cho Chúng Có Cơ Hội … Ngóc Đầu Lên.

Bất Cứ Tổ Chức Nào … Phạm Vào Cấm Vận … :

.

“ Giết Toàn Bộ Cả Nhà … Hệ Thống Lãnh Đạo … !

Sông Công Toàn Bộ Tài Sản … Tổ Chức Đó … ? “

.

“ … Rõ Chưa … ? “

 

 

 

18-h   38-p   28/3/2015.

PC … Lệnh - Bắn Phu Nhân Ba Lan, Hàn Quốc, Guinea … !

Phản Dán Lộ Rõ Rồi … Chối Cãi Sao Được … ?

Phu Nhân Hàn ~ Phu Nhân Ba Lan Vừa Bắn … !

Lại Cài Tiếp Phản Dán … Thật Quá Ngu Xuẩn … ?

.

Lệnh Chính Đảng 3 Nước … Tuyển 100 Ứng Cử … !

Phu Nhân Ấn Độ … Dùng Pháp Thuật … Bốc Thăm :

Chọn Một Người Làm Phu Nhân … Thay Thế Gấp.

Các Quốc Chủ … Làm Trọng Tài Khẩn Trương … ?

.

Bắn Cả Vỉ Bậu Sậu ~ Ban Trợ Lý … Luôn … !

Bắn … Những Nhân Sự 3 Phu Nhân … Cài Đặt … ?

Cả Vỉ Phản Gián … Không Thể Tha Chết Được … !

Lệnh Tự Vệ … Và Quân Đoàn 3 … Bắn Gấp … ?

.

“ Thật Đau Lòng - Quyền Lực Là Máu Tươi Muôn Đời … !

Pháp Chủ Phải Bắn Phu Nhân - Đời Thật Nghiệt Ngã … ? “

.

“ … Lệnh Khẩn Cấp … ! “

Last Updated on Monday, 30 March 2015 08:41
 
Thiên Sứ PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 25 March 2015 23:56

2-h   32-p   28/3/2015.

“ Pháp Chủ … Công Bố - Đã Bắn Hạ … Toàn Bộ … !

Tầu Ngầm Của Nga Và Của I-sarel … Toàn Cầu … : “

Dập Tắt Vĩnh Viễn Trò Rẻ Rách Của TĐTB~ĐCS.

( Tầu Ngầm … Đe Dọa Ai … Dọa Pháp Chủ Sao … ? )

.

“ … Giết Sạch Luôn … ? “

.

“ Tầu Ngầm Bị Bắn - Là Thủy Thủ … Chết Sạch … !

Trời Cũng Không Cứu Nổi … Dưới Đáy Biển Sâu … ? “

 

 

 

22-h   55-p   27/3/2015.

PC … Nâng Lương - Tổ Trưởng Dân Cư … 4 Triệu VNĐ.

Già Làng, Trưởng Bản, Trưởng Thôn … Vậy Luôn … !

“ Cho Người Già Neo Đơn ~ Không … Lương Hưu … :

Tháng 2 Triệu … Bảo Trợ … Nâng Cấp Đời Sống … ? “

.

Pháp Chủ Có Thừa Tiền … Để Bao Bọc Dân … !

Quỹ Dự Trữ CT … : Nga, Mỹ, Đức, Trung, I-sarel.

Quỹ Dự Trữ Ngoại Hối … : Nhật, Hàn ~ Việt Nam.

Cùng Toàn Bộ Các Công Ty Tiền Bửn … LK-TCCT-ĐC.

.

“ PC … Sông Công Vào Quỹ Quân Vụ LK-TCCT-ĐC :

Số Tiền Này … Nói Chung Quy … Cũng Vì Dân … ! “

Công Dân LK-TCCT-ĐC Đủ Các Nước Trên Toàn Cầu.

Ai Cũng Hưởng … Chế Độ … Hoàn Toàn Bình Đẳng … ?

.

“ Chỉ Riêng … Gia Đình ĐCS Phản Nghịch Pháp Chủ … !

Là Không Được Gì - Bởi …=>… Nghịch Lại Ý Trời … ? “

.

“ … Vô Đạo - Thất Đức … !

… Trời Diệt - Không Sai … ? “

.

“ Tập Đoàn ĐCS-VN Buôn Ma Túy … Đầu Độc Dân … !

Khống Chế ~ Bắt Bớ … Tôn Giáo … Trời Phẫn Nộ … ? “

 

 

 

20-h   30-p   27/3/2015/

PC ... Lệnh - Biên Chế Lực Lượng Thiên Binh VTV & VOV ... !

Trực Chiến Toàn Liên Khu 24/24-h ... Tác Chiến ... Tự Vệ ... :

Phát Hiện ... Thông Tin Phản Loạn ... Phụt Rocket ... Bi ... ?

( Giết Toàn Bộ ... Phản Loạn => Thông Tin Truyền Thông. )

.

" ... Khẩn Trương ... ! "

 

 

 

10-h   10-p   27/3/2015.

Tỉnh Gia Lai - Có Biết Sao … Hạn Hán Không … !

Nắng Mưa Là Việc Của Trời … Người Phải Thuận.

( Làm Nô Tài Cho ĐCS … Phản Nghịch Pháp Chủ … :

Tội Này )=> Trời Phạt Hạn Hán … Hiểu Rõ Chưa … ?

.

“ … Hỗn Nữa Đi … ! “

 

 

 

7-h   17-p   27/3/2015.

“ PC … Tuyên Bố - Cấm Họp Nghị Viện Tại LK-TCCT-ĐC … !

Vi Phạm …=>… GPRS Dội Bom 200-Kg Giết Sạch Luôn … ? “

PC … Lệnh - Thiên Binh Tại Pháp … Dội Bom 200-kg … :

( Phá Hủy … Tòa Nhà Nghị Viện Tại Luxebourg … Ngay. )

.

“ … Cảnh Cáo Luôn … ? “

 

 

 

4-h   14-p   27/3/2015.

PC … Quy Định - Lũ Phản Nghịch Phá CĐQH ~ CĐ-ĐK.

( Đặc Vụ Chính Đảng … Tự Vệ … QDĐ … Toàn Cầu … :

Chốt Cửa )=>… Ném Lựu Đạn Napan … Thiêu Chết … !

“ Giết Cả Nhà … Cho Dân Biết … PC … Trừng Phạt … ? “

.

“ … Lệnh Tàn Sát … ! “

 

 

 

23-h   39-p   26/3/2015.

“ PC … Công Bố - Xóa Sổ … Quân Đội Việt Nam … !

Thiên Binh - Đã Giết Sạch Toàn Bộ … Trọn Gói … ? “

Đây Là Kết Cục … Của Quân Đội ĐCS … Hỗn … :

PC - Cấm Địa Phương LK-TCCT-ĐC Tái Lập Quân Đội.

.

“ … Lệc … Thì Giết Sạch Thôi … Ok … ! “

 

 

 

20-h   30-p   26/3/2015.

PC … Công Bố - Thiên Binh Đã Giết Toàn Bộ … !

Từ Tổng Thống Đến CTV-CP Ba Lan ~ Hàn Quốc …

Phản Nghịch Pháp Chủ - Phá CĐQH Và CĐ-ĐK … ?

( Giết Toàn Bộ Cả Gia Đình … Trọn Gói … Xong. )

.

“ … Phản Nghịch - Là Giết … ! “

 

 

 

10-h   50-p   26/3/2015.

( PC … Lệnh Sông Công … Quỹ Dự Trữ Chiến Tranh :

Của Nga & Trung )=> … Tại Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế … !

Lệnh Chuyển Khoản Ngay - Vào Quỹ Quân Vụ LK-TCCT-ĐC

Tại => Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ … Khẩn Cấp … ?

.

Tội … Của Chính Phủ … 2 Nước Này … Khỏi Cãi … !

Chúng Bơm Tiền Cho TC2-BQP-VN => Phản Nghịch Pháp Chủ.

Chống Phá CĐQH ~ CĐ-ĐK … Một Chuỗi Dài … Quá Rõ … :

Tiếp Tay TC2-Mafia Buôn Ma Túy … Đầu Độc Dân … ?

.

“ … Lệnh Khẩn Cấp … ! “

 

 

 

7-h   47-p   26/3/2015.

“ Ban Chủ Thể … Bổ Xung Hiến Pháp … Khẩn Trương … !

Luật Nhân Quyền … Nữ 15 Tuổi … Quyền Công Dân … ? “

“ Toàn Quyền Mang Thai Hộ ~ Mang Thai Tự Nguyện … !

Cơ Quan ~ Tổ Chức Nào …=>… Vi Hiến … Sử Tử … ? “

.

“ … Khẩn Trương … ! “

 

 

 

6-h   46-p   26/3/2015.

Pháp Chủ Lệnh - Thiên Binh Chính Đảng Trung & Ấn  … !

Dùng Trực Thăng Tự Sát =>… Giết TB … Chính Phủ …

Cả Nhà Thủ Tướng ~ Các Tư Lệnh … Thái Lan … ?

Chủ Tịch Quốc Dân Đảng Các Nước … Khẩn Cấp … :

.

Đưa Quốc Dân Đảng Thái Lan … Làm Chính Đảng.

Lập Chế Độ Đặc Khu … Thay Phu Nhân … QDĐ … !

“ Phong - Thống Chế Quốc Gia & Đặc Khu Thái Lan … ?

Lập … Tòa Thống Chế … Tòa Hành Chính Tối Cao … “ :

.

QDĐ Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung, Ấn, Nhật, Đức … !

Ủy Viên HĐ Lãnh Đạo … TTC ~ THC Thái Lan … ?

“ Lệnh … Giải Tán Quốc Hội Thái Lan … Khẩn Cấp … !

Lệc … Giết Quân Đội - Sông Công Lãnh Thổ Luôn … ? “

.

“ … Rõ Chưa … ? “

.

PC - Công Bố Malaysia, Philippines, Indonesia - Thiên Binh Đã :

Giết Sạch … Toàn Bộ Quân Đội & Cảnh Sát … Xong … !

“ Anh, Pháp, Mỹ, Ba Lan, Australia, Trung, Ấn, Đức …

Đưa Quân Tiếp Quản … Lập CĐ-ĐK … Thuộc Địa … ? “

.

Last Updated on Saturday, 28 March 2015 02:49
 
Thiên Sứ PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Tuesday, 24 March 2015 23:49

4-h  44-p   27/3/2015.

PC … Lệnh - Các Nhà Khoa Học … Chế Tạo Xuồng

2 Loại To & Nhỏ => Phục Vụ … Câu ~ Đánh Cá … :

Kim Loại Không Rỉ … Loại Xuồng - Bán Cao Xu … !

2 Bên Sườn … Là Phao … Cao Xu … Bố Vải … ?

.

Nịt Vào … 2 Vai Xuồng - Chống Chìm … Khi Bão

Động Cơ Siêu Tốc … Mái Xuồng … Khung Bạt … !

Tốc Độ … 200 KM / Giờ … Có Khoang Ướp Lạnh :

Vừa Làm Xuồng Du Lịch … Vừa Câu … Đánh Cá … ?

.

“ Khoang Lạnh - Là Chạy Máy Phát Điện … Độc Lập … !

Bảo Đảm Chất Lượng Cá … Như Tầu … Đông Lạnh … ? “

Sản Xuất Đại Trà … Xuất Khẩu … Trên Toàn Cầu … :

Bán Trả Góp 100% … Cho Dân Chài Tại LK-TCCT-ĐC.

.

“ … 14 Quốc Chủ - Xuất Tiền … ! “

 

 

 

1-h   01-p   26/3/2015.

PC Lệnh - Sản Xuất Xe Tăng Mi-Ni … Đủ Dùng  !

“ Cấp Miễn Phí … Cho CT … Chính Đảng Toàn Cầu.

Bộ Chỉ Huy … XT-MN Bằng Vệ Tinh … Ở HN “ :

Các Chủ Tịch Chính Đảng … Trực Tiếp Lãnh Đạo … ?

.

“ … Khẩn Trương … ! “

 

 

 

22-h   42-p   25/5/2015.

( PC … Công Bố - Lý Khắc Cường & BT Nông Nghiệp TQ

Cùng Cả Vỉ Tay Chân … )=>… Đã Giết … Cả Nhà … !

“ PC Đã Lập - Thiên Binh Chính Đảng … Từ Trước :

Chỉ Đợi … Thái Độ … Là Giết … Trọn Gói Luôn … ? “

.

“ … Bật Là Giết … ? “

 

 

 

22-h   22-p   25/3/2015.

“ Phong PN-QC Pháp => TB - Y Tế & Công Nghiệp Dược … !

TC-TQ => Tòa HC Y Tế & Công Nghiệp Dược … ? “

Quyền Bắt ~ Bắn … Công Chức … Phản Nghịch Pháp Chủ … !

Gồm Công Chức ~ NV Y Tế & Công Nghiệp Dược … ?

.

“ … Thống Nhất … ! “

.

( PC - Cho HGĐ-QDĐ => 50 Con Gia Cầm Trưởng Thành 

Các Loại Trên Thế Giới )=>… Thịt Ngon - Dễ Nuôi … :

Các Nhà Khoa Học … Phân Vùng … Lập Biểu Đồ … !

Phu Nhân Trung Quốc - Thu Mua … Cấp Cho Dân … ? 

 

 

 

9-h   44-p   25/3/2015.

( Pháp Chủ … Lệnh - Thiên Binh Toàn Cầu - Khẩn Cấp

“ Sử Dụng Trực Thăng Tự Sát )=>… Loại Bom Bi … !

Giết Cả Nhà … Chủ Tịch Nghị Viện … Toàn Cầu …“ :

Chúng Phản Nghịch PC => Phá CĐQH ~ CĐ Đặc Khu … ?

.

“ … Giết Sạch - Khẩn Trương … ! “

10-h   28-p   25/3/2015.

44 Phút Sau - Thiên Binh ... Toàn Cầu Tác Chiến ... !

Đã Hoàn Thành Nhiệm Vụ - Giết Sạch Toàn Bộ ... ?

 11-h   11-p   25/3/2015.

“ PC … Phong - PN Canada TB Tài Chính & Công Thương … !

TC-TQ => Tòa Hành Chính Tài Chính & Công Thương … ? “

Quyền … Bắt ~ Bắn … Công Chức … Phản Nghịch Pháp Chủ … !

Gồm Công Chức ~ Nhân Viên - Tài Chính & Công Thương … ?

.

“ … Thống Nhất … ! “
9-h   59-p   25/3/2015.

“ PC … Phong - PN Guinea TB Tài Nguyên & Môi Trường … !

TC-TQ => … Tòa Hành Chính - Tài Nguyên & Môi Trường … ? “

Quyền … Bắt ~ Bắn … Công Chức … Phản Nghịch Pháp Chủ … !

Gồm Công Chức ~ Nhân Viên - Tài Nguyên & Môi Trường … ?

.

“ … Thống Nhất … ! “
9-h   29-p   25/3/2015.

“ PC … Phong - PN Nga … TB-PC Thiên Tai & Thủy Lợi … !

TC-TQ => … Tòa Hành Chính - Thiên Tai & Thủy Lợi … ? “

Quyền … Bắt ~ Bắn … Công Chức … Phản Nghịch Pháp Chủ … !

Gồm Công Chức ~ Nhân Viên - Thiên Tai & Thủy Lợi … ?

.

“ … Thống Nhất … ! “
8-h   58-p   25/3/2015.

“ Phong - PN Mỹ … TB Công Nghiệp & Thủy Sản ~ Biển … !

TC-TQ => … Tòa HC - Công Nghiệp & Thủy Sản ~ Biển … ? “

Quyền … Bắt ~ Bắn … Công Chức … Phản Nghịch Pháp Chủ … !

Gồm Công Chức ~ NV - Công Nghiệp & Thủy Sản ~ Biển … ?

.

“ … Thống Nhất … ! “
8-h   48-p   25/3/2015.

“ Phong - PN Trung Quốc … TB Nông Nghiệp & Nông Thôn … !

TC-TQ => … Tòa Hành Chính - Nông Nghiệp & Nông Thôn … ? “

Quyền … Bắt ~ Bắn … Công Chức … Phản Nghịch Pháp Chủ … !

Gồm Công Chức ~ Nhân Viên - Nông Nghiệp & Nông Thôn … ?

.

“ … Thống Nhất … ! “
8-h   48-p   25/3/2015.

“ Phong - PN Nhật … TB Công Nghiệp … Than & Điện … !

TC-TQ => Tòa Hành Chính - Công Nghiệp … Than & Điện … ? “

Quyền … Bắt ~ Bắn … Công Chức … Phản Nghịch Pháp Chủ … !

Gồm Công Chức ~ Nhân Viên - Công Nghiệp … Than & Điện … ?

.

“ … Thống Nhất … ! “
8-h   38-p   25/3/2015.

“ Phong - PN Đức … Trưởng Ban Quân Pháp Tối Cao … !

TC-TQ => … Tòa Hành Chính - Quân Pháp Tối Cao … ? “

Quyền … Bắt ~ Bắn … Công Chức … Phản Nghịch Pháp Chủ … !

Gồm … Binh ~ Tướng … Lực Lượng Vũ Trang LK-TCCT-ĐC … ?

.

“ … Thống Nhất … ! “
8-h   28-p   25/3/2015.

Phong - PN … Ba Lan … TB Khoa Học & Công Nghệ … !

TC-TQ => Tòa Hành Chính - Khoa Học & Công Nghệ … ?

Quyền … Bắt ~ Bắn … Công Chức … Phản Nghịch Pháp Chủ … !

Gồm … Công Chức … Viện Nghiên Cứu ~ Bộ Nghành KH-CN

.

“ … Thống Nhất … ! “
8-h   18-p   25/3/2015.

PC … Phong - PN Brazil … TB Xây Dựng & Đầu Tư … !

Thống Chế Toàn Quyền - Tòa Hành Chính => Xây Dựng … ?

Quyền … Bắt ~ Bắn … Công Chức … Phản Nghịch Pháp Chủ … !

Gồm … Công Chức … Xây Dựng ~ Kế Hoạch & Đầu Tư … ?

.

“ … Thống Nhất … ! “
8-h   08-p   25/3/2015.

“ PC … Phong - Phu Nhân Anh … Trưởng Ban Tư Pháp … !

Thống Chế Toàn Quyền - Tòa Hành Chính => Tư Pháp … ?

Quyền … Bắt ~ Bắn … Công Chức … Phản Nghịch Pháp Chủ … !

Gồm Tòa Án & Viện Kiểm Sát => Các Cấp LK-TCCT-ĐC … ?

.

“ … Thống Nhất … ! “
7-h   47-p   25/3/2015.

“ PC … Phong - Phu Nhân 29 … Trưởng Ban Giáo Dục … !

Thống Chế Toàn Quyền - Tòa Hành Chính Giáo Dục … “ :

Quyền … Bắt ~ Bắn … Công Chức … Phản Nghịch Pháp Chủ.

Từ Lãnh Đạo … Đến Giảng Viên … Quân Sự … Dân Sự … ?

.

“ … Thống Nhất … ! “

Last Updated on Saturday, 28 March 2015 02:52
 
Thiên Sứ PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Tuesday, 24 March 2015 12:47

7-h   07-p   25/3/2015.

Pháp Chủ … Lệnh - Bắn Trưởng Ban Giao Thông LK-TCCT-ĐC.

Phong Phu Nhân Ấn Độ - Trưởng Ban Giao Thông LK-TCCT-ĐC.

Thống Chế TQ => Tòa Hành Chính - Giao Thông LK-TCCT-ĐC.

Quyền … Bắt ~ Bắn … Công Chức … GT… Phản Nghịch PC … !

.

“ … Thống Nhất … ! “

.

“ Quyền … Bắt ~ Bắn … CC … Tham Gia Trật Tự GT … !

Gồm Công An - Tự Quản … Phản Nghịch Pháp Chủ … ? “

 

 

 

23-h   23-p   24/3/2015.

“ PC … Công Bố - Vừa Giết Cả Nhà Phản Dán … !

Chủ Tịch Hội Việt Kiều Mỹ - Phạm Cấm Vận … ? “

Bơm Tiền Cho ĐCS-VN Khệnh … Quỹ Phan Chu Chinh.

Trừng Phạt Để Cảnh Cáo =>… Cho Việt Kiều … Biết … :

.

“ … Chớ Hỗn … ? “

.

( Đừng Quên - Chủ Tịch Chính Đảng CĐQH Toàn Cầu

135 Nước … Định Cư Tại Hà Nội )=>… Rõ Chưa … ?

“ Pháp Chủ - Không Cần Lên Truyền Hình ~ Đài Báo … !

Lệnh Giết  Phản Gián Trên Toàn Cầu  Phải Chết … ? “

.

“ … Lệc … Là Chết … Cả Nhà … ? “

 

 

 

22-h   02-p   24/3/2015.

“ Pháp Chủ - Phong … Phu Nhân & Quốc Chủ CDT Canada …

Trưởng Ban Tài Chính & Công Thương LK-TCCT Địa Cầu “ :

“ Kiêm Thống Chế Toàn Quyền => Tòa Hành Chính TC-CT … !

Quyền Phán Sử … Bắt ~ Bắn … Công Chức Ngành TC-CT … ? “

.

“ … Thống Nhất … ! “

.

PC ... Thống Chế ... LK-TCCT-ĐC ... Mới Thẩm Quyền ... !

Thành Lập Tòa Hành Chính Ban Ngành LK-TCCT-ĐC ... ?

 

 

 

21-h   41-p   24/3/2015.

Pháp Chủ - Đầu Tư … Toàn Quốc Nuôi Thủy Sản … !

Cho Vay 100% Vốn … 5 Năm … Không Lấy Lãi … ?

“ Phu Nhân Mỹ … Cho … Lập Nhà Máy Hậu Cần … !

Cho Dân Vay Tiền … Bao Tiêu Sản Phẩm Luôn … ? “

.

“ PN Mỹ … Tổng Quản  Nuôi Hải Sản ~ Chế Biến … !

Làm Sao … Đạt Tiêu Chuẩn … Xuất Khẩu Châu Âu … ? “

“ Pháp Chủ Cho TĐTB~ĐCS => Lũ Mọi Tiền - Hiểu Rõ … !

2 Tay Không Tấc Sắt - Pháp Chủ … Nuôi Dân … ? “

.

“ … Nét Luôn … ! “

 

 

 

20-h   40-p   24/3/2015.

PC … Quy Định - Thông Tin Truyền Thông VTV & VOV :

“ Không Được Truyền Hình Và Phát Thanh Trực Tiếp … !

Chuyển Toàn Bộ Thiết Bị … Về Quân Trại … Ngay … ? “

( Lập Phòng Thu Hình ~ Thu Thanh … Tại Quân Trại. )

.

( Ta Trực Tiếp Phát Sóng … Theo Trình Đã Duyệt … !

Lệnh Giới Nghiêm VTV ~ VOV )=> Lệc ... Bắn Chết Luôn.

“ ĐCS-VN Bị Pháp Chủ Dồn Đến Đường Đói Khổ … !

Con Cháu Của Chúng … PC … Không Cho Học Cao. “

.

( Đời Nào Mà Chúng … Chịu Ngồi Im … Trong Khi … :

Dân Đảng … PC Cho Bò & Cho Ngựa )=>… Cả Đàn … ?

Trâu Buộc Gét Châu Ăn - Đạo Lý =>… Muôn Thủa … ?

ĐCS Lên Truyền Thông Được … Do Ta … Bất Cẩn … ?

.

“ Kẻ Nào Trái Lệnh - Rõ Là Phản Gián TĐTB~ĐCS … !

Bắn Chết Tại Chỗ … Toàn Quân Nhất Quán Ngay … ? “

.

“ … Khẩn Trương … ! “

 

 

 

18-h   28-p   24/3/2015.

Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên, Cựu Chiến Binh … !

Thành Viên Dân Đảng … Ở Vùng Cao Mỗi Hộ … :

Một Đàn Ngựa …=>… 5 Con - 1 Đực … 4 Cái … ?

( Đầu Tư Vùng Cao … Khí Hậu Khó Nuôi Bò. )

.

Ngựa Mông Cổ … Sức Đề Kháng … Là Thích Hợp

Chịu Rét, Chịu Nóng  Rất Tốt … Lại Dễ Nuôi … :

“ Giao Phu Nhân Trung Quốc … Lo Việc Mua Ngựa … !

Thiết Lập Chuồng Trại Đàng Hoàng - Trọn Gói Luôn … ? “

.

“ Tất Cả Vùng Cao LK-TCCT-ĐC => PC … Đều Cho Vậy.

Bắt  Ký Cam Kết - Đủ Ngựa Giống … Mới Bán … ! “

.

“ … Lệc  5 năm Tù … ? “

 

 

 

17-h   27-p   24/5/2015.

PC … Phong - PN Australia Trưởng Ban Văn Hóa Thông Tin :

Quản … Văn Hóa TT&DL Và Thông Tin Truyền Thông … !

Lệnh - Giải Thể Cục An Ninh Văn Hóa A25~A87 …

Lệnh Bắn TB-NS Từ Trung Ương Đến Địa Phương … ?

.

Chúng Cấu Kết TĐTB~ĐCS Phản Nghịch Pháp Chủ … !

Lập Hội Đồng A-N Văn Hóa &Thông Tin LK-TCCT-ĐC.

Các Trợ Lý Phu Nhân Australia ... Là … Ủy Viên …

Hội Đồng An Ninh Văn Hóa Thông Tin ... A-25>87 … ?

.

“ … Khẩn Trương … ! “

 

 

 

16-h   26-p   24/3/2015.

Ngoại Trưởng Mỹ => Giở Trò Tài Trợ Quân Sự … !

PC … Sông Công Quy Dự Trữ Chiến Tranh … Mỹ :

Vĩnh Viễn Nước Mỹ … Hết Giở Trò Chiến Tranh … ?

Lệnh - Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ … Chuyển Khoản.

.

( Vào Quỹ Quân Vụ Của LK-TCCT-ĐC Ngay Lập Tức.

Chấm Dứt Vĩnh Viễn … Trò )=> Tài Trợ Chiến Tranh … !

“ Lệc … Giết Quân Đội … Sông Công Lãnh Thổ Mỹ … :

Thành Thuộc Địa … Chế Độ Đặc Khu =>… Rõ Chưa … ? “

.

“ … Khẩn Trương … ! “

 

 

 

15-h   53-p   24/3/2015.

PC … Nhắc - Cá Nhân ~ Tổ Chức Nào Giở Trò … !

Lợi Dụng Việc Nhân Đạo … Vượt Rào Cấm Vận … :

“ Pháp Chủ - Sẽ Cho Thiên Binh … Giết Chính Xác …

Đối Tượng … Cố Tình Phá Cấm Vận … Việt Nam … ? “

.

“ Thích Chết Cả Nhà - Cứ Tuyên Chiến Khẩn Trương … !

Giúp Gia Đình ĐCS … Là … Tuyên Chiến Với PC … ? “

.

“ … Rõ Chưa … ? “

Last Updated on Saturday, 28 March 2015 02:54
 
Thiên Sứ PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 23 March 2015 17:31

14-h   44-p   24/3/2015.

PC … Phong - Chủ Tịch Quốc Dân Đảng Trung Quốc … !

Trưởng Ban Tài Chính - Trung Ương Liên Bang Mỹ … ?

.

“ … Nhận Chức - Khẩn Trương … ! “

 

 

 

13-h   43-p   24/3/2015.

Pháp Chủ … Lệnh - ( Bắn Tất Cả Các Loại Tầu … :

Thuộc Về Tỉnh Quảng Nam ~ Cấm Dân Quảng Nam

Thò Mặt Ra Biền )=>… Ra Là … Bắn Chìm Tầu … !

Bắn Sạch … Tầu Quân Sự Và … Cảnh Sát Biền … ?

.

Lệnh - Bất Cứ Tầu Vận Tải Nào … Cũng Cấm … !

“ Tầu Nước Nào Hỗn - Dám Cập Cảng Quảng Nam :

Là Bắn Chìm - Không Phân Biệt Tầu Nước Nào … ? “

Cho Dân Quảng Nam … Hiểu Rõ Pháp Chủ Luôn.

.

“ … Bật Đi … ? “

 

 

 

12-h   32-p   24/3/2015.

Đảng Cộng Sản VN … Tổ Chức Quốc Tang Đi … !

Pháp Chủ - Vừa Cho Dội Bom … Trên Toàn Quốc … :

Giết TB Công An ~ Quân Đội … Phản Nghịch LT-CĐQH.

Đúng Với Hiến Pháp LK-TCCT-ĐC - Sử Tử Toàn Bộ … ?

.

“ … Nghịch Trời - Phải Chết … ? “

 

 

 

9-h   39-p   24/3/2015.

PC … Công Bố - Các ĐĐT … Bốc Thăm - Nhận Chức.

“ Đã Thanh Trừng Nội Bộ => Giết Sạch … Phản Gián … !

Cài Vào Quân Đội Đức, Pháp, Tự Vệ LK-TCCT-ĐC … ? “

Thiên Binh … Đã Giết TB Quân Đội ~ Công An … :

.

Những Địa Phương Chống Đối PC … Toàn LK-TCCT-ĐC.

Từ Cấp Quận Huyện …~… TB-HT Lãnh Đạo … Địa Phương.

“ Đánh Bằng Trực Thăng Tự Sát =>… Đã Chết Sạch … !

Đã Giết TB Gia Đình =>… HT Lãnh Đạo ĐCS … ? “

.

Toàn Bộ Hệ Thống Lãnh Đạo Trung Ương ĐCS … !

Cũng Bị Giết … Sạch Như Chùi … Tại Trung Ương.

Quân Khu Thủ Đô … Bị Tiêu Diệt … Toàn Bộ … :

Còn Một Số Quan Chức ĐCS … Không Đáng Tính … ?

.

“ … Thông Báo … ! “

.

Phu Nhân Hàn Quốc - Trợ Lý Viện Trưởng VKH-CT&KT-QS… !

Tổng Tư Lệnh - Lực Lượng Vũ Trang LK-TCCT-ĐC.

Thay Thế Phu Nhân Pháp =>… Phản Dán Cài Cắm … !

QDĐ Pháp => Đưa Ra 100 Ứng Cử … Phu Nhân … :

.

Phu Nhân Hàn Quốc - Dùng Pháp Thuật Chọn Người … !

Để Chọn Phu Nhân => Chủ Tịch QDĐ Pháp … Luôn … ?

( Cài Phản Dán … Làm Chủ Tịch Đảng - Kết Cục … :

Vẫn Phải Chết )=>… Thoát Làm Sao Được Với Trời.

.

“ Công Bố … Lập Đặc Vụ Thiên Binh … Chính Đảng … !

Phân Bổ Đủ Toàn Cầu => Chuyên Giết Phản Nghịch … ? “

 

 

 

1-h   21-p   24/3/2015.

Pháp Chủ Nhắc => Binh Là Biến … Binh Là Trá … !

Chính Trị … Là Làm Đĩ Cho Đời … Muôn Thủa … ?

( Đừng Ai … Cho Rằng … Lật Đổ Một Chính Quyền … !

Lật Đổ Một Chính Đảng )=>… Dễ Dàng & Ngon Ăn … ?

.

“ Tranh Đấu Còn Phía Trước -Vững Tâm Mà Chiến … !

Chiến Đến Khi Nào … Không Còn Địch Thủ Nữa … ? “

.

“ … Rõ Chưa … ? “

.

( Thời Thế Tạo Anh Hùng - Nhưng … Đạo Bất Dịch … !

Anh Hùng Xuất Chúng … )=>… Là Tạo Ra Thời Thế … ?

 

 

Last Updated on Tuesday, 24 March 2015 12:59
Read more...
 
LOẠN ÂM - ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON NGƯỜI PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 18 June 2014 00:13

Việt Nam Loạn Âm … Do Chính Trị … Phát Sinh … !

Chế Độ Nhà Nước … Muốn Mê Hoặc Lòng Người … ?

Thầy Bà Thất Đức … Xúi Chính Quyền Làm Bậy … !

Cúng Tế Âm Binh … Kiểu Nghịch Đạo … Hại Đời … ?

Pháp Chủ ... Nói Cho Toàn Đảng, Toàn Quân, Toàn Dân => Biết Tình Hình Việt Nam ... Đang Loạn Âm … Kiểu Gì … :

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:02
Read more...
 
ĐỜI NGƯỜI VÀ SỨ MỆNH PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 07 October 2013 15:58

Vạn Vật Đều Có … Giá Trị Riêng … Hữu Ích … !

Muôn Loài Đều Biến Dịch > Sinh Tồn ~ Chuyển Hóa

Người Có Đạo … Trời > Đất > Vạn Vật ... Có Đạo

Ngộ Đạo => Là Hiểu Về Quy Luật … Tự Nhiên … !

5-h   5-p   18/6/2014.

Trời Ban Sứ Mệnh … Pháp Chủ Là Người … :

Cầm Pháp Chế Nhà Trời … Giúp Nhân Gian …

Bình Định Loạn Âm … Phục Nhân Hướng Đạo … !

Đạo Sống Làm Người … Phải Có Đức Nhân … ?

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:06
Read more...
 
XÃ HỘI PHÂN CÔNG PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 11 October 2013 00:42

4-h   14-p   12/10/2013.

Xã Hội Phân Công - Trời Ban Sứ Mệnh …

Có Những Người Sống - Làm Lên Lịch Sử …

Cũng Có Những Người - Sống Hại Quốc Gia …

Có Những Huyền Thoại - Cũng Có Bậy Danh …

Last Updated on Saturday, 18 January 2014 15:38
Read more...
 
CHỮA BỆNH - NAN Y : ( HIV - AIDS ). Suy Thận - Teo Thận - Viêm Cầu Thận, Viêm Gan B. Bại Não - Đột Quỵ, Nhược Thị - Viêm Đáy Mắt. Suy Tim. ( Viêm Phổi - Viêm Phế Quản - Viêm Họng - Viêm xoang )=> Mãn Tính. Tự Kỷ - Hoang Tưởng - Tâm Thần Phân Liệt ... PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Thursday, 30 May 2013 01:55

Last Updated on Sunday, 07 July 2013 06:57
Read more...
 
More Articles...

Tin mới nhất

Điều Lệ - Đào Tạo

THAM KHẢO

TRÌNH TỰ ĐÀO TẠO

Bước đầu nhập môn :


Để trở thành một Pháp Sư, có được khả năng tự cứu mình và giúp đời, phát triển công danh sự nghiệp - Trên lo việc Trời việc Phật, việc của tâm linh con người. dưới giúp được việc trần gian. Người nhập môn Thần Học Phương Đông sẽ trải qua những bước sau :

Liên kết - Hợp tác