Whyus

Join Now

ƯỚC MƠ VÀ HÀNH ĐỘNG Thưa các bực sư phụ của đạo - đời. Thưa các nhân sỹ cao minh - cao đạo. Thưa bách gia trăm họ quan tâm đến Thần Học Phương Đông. Đức Minh trải qua một thời gian dài tu luyện - học hỏi - chiêm nghiệm về...

Home
Đạo Lý PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Saturday, 25 October 2014 09:53

10-h   35-p   25/10/2014.

Pháp Chủ Nhắc Rõ … Chống … Tư Lệnh HĐQL- CDTVN

Là Vi Hiến … Mọi Thành Phần Chính Trị … VN …

“ Kẻ Cả Người Dân … Bởi Chế Độ … Dân Chủ … :

Vai Trò Chính Trị …=>… Người Dân Là Tối Cao.”

.

“ Người Việt & Người Quốc Tế … Trên Lãnh Thổ VN

Chống Lệnh … Pháp Chủ … Sử Tử Theo Hiến Pháp.  “

.

Có Lệnh - Đặc Vụ … Có Quyền … Bắn ~ Bắt … :

Từ Dân Đến Quan … Theo Đúng Nghĩa => Hiến Pháp.

Đừng Nhầm … Đặc Vụ Không Thẩm Quyền Bắt Dân … !

Ban Chủ Thể QH … Có Phải Là … Dân Không … ?

.

“ Quyền Lực Tối Cao Không … !

Ai Có Quyền Sửa Hiến Pháp … ? “

.

Thiên Pháp - Uy Linh

Quy Luật Tự Nhiên - Người Phải Thuận Trời

Hôn Nhân - Chính Trị

Tiết Chế Chính Trị - Quốc Gia

.

“ Tài Sản Quý Nhất Của Con Người Là Hậu Thế

Di Sản Lớn Nhất Của Nhân Loài Là Trí Thức. “

Người Trí Thức ... Là ... Ý Thức Về Trí Tuệ ... !

(  Bằng Cấp ~ Học Thức Kiểu Copy ... Trí Thức Gì ... ?  )

.

Hiến Pháp - Việt Nam

“ Thừa Kế - Tiền Bản Quyền CĐQH “

“ … Pháp Chủ - Bảo Hiến … “

 Đầu Tư - Hải Đảo

 

4-h   34-p   26/10/2014.

“ Pháp Chủ - Yêu Cầu Quốc Hội VN … Chi Trả

Tiền Mua Biệt Thự Hồ Tây … Theo Chế Độ ... “

Pháp Chủ - Tư Lệnh Hội Đồng QLCDT Việt Nam … !

Trưởng Ban Tiết Chế - Chính Trị Quốc Gia VN :

.

( Trách Nhiệm - Quốc Hội VN Phải Lo Chế Độ …

Biệt Thự )=>… Pháp Chủ Ở - Lo Việc Bảo Hiến … !

.

“ … Khẩn Trương … ! “

 

 

 

3-h   53-p   26/10/2014.

Quốc Hội VN … Pháp Chủ  … Hôn Nhân Chính Trị :

Có Con … Mới Làm Lễ Cưới … Cho Chắc Ăn … !

“ 6 Tháng … Không Mang Thai … Rõ Là Máy Hỏng …

Người Không Biết Đẻ - Không Thể Làm Phu Nhân … ? “

.

“ Ấn Độ Và Chính Đảng Đức … Lo Việc Đi … !

2 Nước … Mới Bắt Buộc Phải Có Quốc Chủ … ? “

Không Chờ Đợi Những Nước Khác … Lằng Nhằng.

Con Được Một Tuổi … Mới Tổ Chức Hôn Lễ … ?

.

“ … Ngay Đi … ! “

.

Biệt Thự Tây Hồ … Bàn Giao Cho Pháp Chủ … !

Hạn … Chủ Tịch Ủy Ban Thành Phố Hà Nội … :

“ Trong 72-h Bàn Giao Biệt Thự … Cho Pháp Chủ …

Trái Lệnh … Sử Tử … Theo Hiến Pháp Hiện Hành. “

.

“ Để Xem Chủ Tịch UBND TP Hà Nội … Ra Sao … !

Muốn Diệt Pháp Chủ - Hay Là Người Chính Đạo … ? “

.

“ Trái Lệnh - Sử Tử. “

 

 

 

23-h   23-p   25/10/2014.

Pháp Chủ - Tư Lệnh Hội Đồng QLCDTVN … Lệnh :

GS-TS > Giảng Viên … Học Viện Hồ Chí Minh ...

Ra Hải Đảo … Xây Dựng Đảo … Ngay Tức Khắc … !

Quân Lệnh Như Sơn … Chống Lệnh Là Sử Tử … ?

.

Nông Quốc Tuấn … Cho Quân Pháp Dẫn Độ Ngay … !

Thay TB … Nhân Sự Học Viện Hồ Chính Minh … :

Bằng … Giáo Sư TS - Triết Học Phương Đông … KĐP ... !

Thay Toàn Bộ Giáo Trình … Của Học Viện HCM … ?

.

“ … Ngay … ! “

.

“ Mang Hồ Chủ Tịch Ra Làm Hình Nộm … Bịp Dân … !

Còn Đất Nước Hồ Chủ Tịch Tuyên Ngôn … Hủy Bỏ … ? “

.

“ Bọn Này ... Không Sử Tử … Đã Là Ra Ân … !

Chống Lệnh - Quân Pháp Bắn Chết Tại Chỗ … ? “

.

“ … Khẩn Trương … ! “

 .

Không Có Lệnh Của Pháp Chủ ... Vào Đất Liền ... !

Bắn Chết > Hỏa Thiêu > Hoàn Thủy Tức Khắc ... ?

 

 

 

21-h   41-p   25/10/2014.

Ban Chủ Thể Quốc Hội - Biểu Quyết Khẩn Trương … !

Sáng Mai … 26/10/2014. Bổ Xung Điều 4 Hiến Pháp ... :

Ban Tiết Chế … Sở Hữu TC Xây Dựng LL - BCA … !

Phải Để Pháp Chủ … Quản … Bọn Lâu La Này … ?

.

“ Lệc … Cho Ra Hải Đảo … Luôn. “

 

 

 

19-h   30-p   25/10/2014.

Nông Quốc Tuấn … Quân Pháp Bắt Hết Kỹ Thuật

Viettel Hà Nội - Đang Làm Việc Trong Giờ Này … !

Cho Chúng Ra Hải Đảo … 30 Năm … Tù CT …

Làm Nhân Công Phục Vụ Hải Đảo … Khẩn Trương.

.

“ Chúng Chặn Từng Phần Tin Nhắn … Của Tư Lệnh … !

Đây Là … Chống Phá Chính Trị … Bằng Chứng Rõ … ? “

.

“ … Ngay … ! “

 

 

 

17-h   07-p   25/10/2014.

Đặc Vụ LM Châu Âu … Bắn Chết Toàn Bộ HĐQT

~ Hệ Thống Kỹ Thuật Công Ty Nhân Hòa HN … !

Chúng Đảng Nhẩy Vào Tận Bài Viết Phá Web …

Bắn Chết … Chủ Cũ Lẫn Chủ Mới … Công Ty … ?

.

“ Bọn Này … Tư Bản … Cài Cắm Chống Phá CĐQH … !

Pháp Chủ Hóa Vàng … Thưởng 1 Mạng => 10 Tỷ VNĐ. “

.

(  Sông Công Vào Hà Nội.  )

 

 

 

16-h   36-p   25/10/2014.

Tổng Đội Trưởng Đặc Vụ … Liên Minh Châu Âu ... :

Nhận Lệnh … Bắn Chết TB Ban Liền Ngành CP-VN.

“ Bọn Này Thách Thức Hiến Pháp … Chống Lệnh PC

Thưởng 50 Tỷ VNĐ Một Mạng … Bắn Khẩn Cấp … ! “

.

“ Đếm Xác Lãnh Thưởng … Giao Xác Cho Quân Pháp.

Chế Độ Tư Bản Cài Chúng - Để Phá CĐQH-VN … ? “

.

“ … Khẩn Cấp … ! “

.

Pháp Chủ Lệnh - Trưởng Ban Thanh Tra Chính Phủ VN … !

Giờ Hành Chính 26/10/2014. Mang Tiền BQ-CĐQH 1 Nước :

.

“ Đến Tận Tay Pháp Chủ … !

Kháng Lệnh Là Sử Tử … ? “

 

 

 

16-h   16-p   25/10/2014.

“ Tiền Bản Quyền Chế Độ Quốc Hội - 3 Nước

Pháp Chủ Chỉ Cho Riêng … Đại Đội Đặc Vụ. “ :

Lực Lượng Mạnh - Đồng Chí Phòng Đào Tạo ... Hưởng.

( Chỉ Có Lực Lượng Này - Khẳng Định Trung Thành. )

.

“ … Hưởng TBQCĐQH Vĩnh Viễn … ! “

.

“ Đại Đội Trưởng Đặc Vụ - Tự Quản Tiền BQCĐQH

Chia Đều Cho Anh Em Trong Đại Đội Đặc Vụ … !

.

Cho Phép Đại Đội Này ... Tự Biên Chế Quân ... !

Đủ 1200 Đặc Vụ ... Là Những Người Thân Tín ... ?

.

(  Hưởng Lương Quốc Hội.  )

 

 

 

15-h   45-p   25/10/2014.

Pháp Chủ Lệnh … Toàn Bộ Đặc Vụ HN … NVN ... :

“ Ra Hải Đảo … Làm Nhân Công Xây Dựng Ngay … !

Gỡ Bỏ Lương … Quốc Hội … Lên Đường Tức Khắc. “

( Trừ Lực Lượng Mạnh … Đồng Chí Phòng Đào Tạo. )

.

“ Cho Làm Đặc Vụ Xây Dựng … Ngoài Hải Đảo … !

 Các Con Có Tâm Phục Không … Lũ Mọi Quân … ? “

.

“ … Cài Người Sao … ? “

 

Ra Trường Xa Làm Nhân Công … Xây Xân Bay …V...V... !

Tội Chống Lệnh ... Pháp Chủ - Không Bắn … Là May ... ?

.

“ Quân Lệnh Như Sơn … !

Chống Lệnh - Sử Tử … ? “

.

( Chưa Có Lệnh … Về Đất Liền … Là Bắn Chết. )

.

“ Lực Lượng Mạnh … Tự Bầu Ra Đại Đội Trưởng … :

Chỉ Nghe Lệnh Trực Tiếp - Của Riêng Pháp Chủ … ? “

.

“ Giám Sát … Đặc Vụ Ra Đảo … !

Kháng Lệnh Bắn Chết Tại Chỗ … ? “

 

Last Updated on Sunday, 26 October 2014 03:15
Read more...
 
Động Viên Trí Thức PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 15 October 2014 16:18

10-h   10-p   26/10/2014.

Phòng Sự Cố ... :

.

.

Pháp Chủ Công Bố … Tiền Bản Quyền CĐ - QH ... :

Con Gái … Nguyễn Trà My ~ Trai => Nguyễn Đức Minh

Đồng Thừa Kế … Với Con Của 2 Phu Nhân … :

Ngành Y Và Nhà Giáo ... Việt Nam => Chung Hưởng.

.

Pháp Chủ - Ủy Quyền Cho Quốc Hội Việt Nam … :

Thu Tiền Bản Quyền Chế Độ QH - Chia Đều ...

Cho Các Con … Mang Họ Cha … Của Pháp Chủ … !

( Con Được Một Tuổi … Mới Danh Phận )=> Phu Nhân.

.

Pháp Chủ ... Thực Hiện Lời Hứa ... Với Quê Hương - Nhận ... :

Người ... Nghành Y & Nhà Giáo ... Dân Kinh Bắc > Thái Bình.

 

“ Không Mang Được Thai Trong 6 Tháng Chung Sống :

Giải Tán - Hôn Nhân Chính Trị … Là Tự Nguyện … ! “

.

“ … Thống Nhất … ! “

.

“ ... Dùng Người 3 Đời => Gia Đình Không Đảng Phái ...

Tránh … Tranh Dành Chính Trị Nội Bộ … Tác Loạn. “

 

 

 

6-h   60p   16/10/2014.

Pháp Chủ - Giờ Đã Không Còn Là Dân Thường … !

Rõ ... Lãnh Tụ =>...  Chế Độ Quốc Hội - Thế Giới ... ?

Quyền Tư Lệnh - Hội Đồng Quyền Lợi CDTVN.

Trưởng Ban DD - Tiết Chế Chính Trị Quốc Gia.

.

“ … Trọn Một Đời … ! “

.

“ Đủ Sức … Bảo Vệ Dòng Máu Của Chính Mình.

Đủ Sức … Che Chở Cho Người Mang Thai Rồng. “

Bất Cứ Thế Lực Nào … Trên Lãnh Thổ VN …

Đụng Chạm Vào Quyền Tự Do … Là Vi Hiến.

.

“ Hiến Pháp … Rõ … Sử Tử. “

 .

14 Phu Nhân Là 14 Quốc Chủ … QHVN Đã Quản Việc

Vấn Đề Nhân Quyền … Pháp Chủ - Muốn Có Con … :

.

“ Ai ~ Thế Lực Nào Nhòm Ngó … !

Chớ Trách … Pháp Chủ Lấy Mạng. “

 .

&

.

Nhân Đây - Pháp Chủ Cũng Công Bố Rõ Luôn … :

Xây Tháp Thần Giáo  … Pháp Chủ Không Đủ Lực

Tiền Bản Quyền CĐQH Các Nước … Sẽ Thừa Kế.

Con Của 14 QC Mang Họ Mẹ … Đã Hưởng Lương … ?

.

Chỉ Những Đứa Con Của PC - Mang Họ Cha … Được Hưởng :

Quyền Thừa Kế … Tiền Bản Quyền - Chế Độ Quốc Hội … !

.

Tiêu Chuẩn => Tác Hợp Bạn Đời … Sinh Con … :

“ 3 Đời Liên Tục … Theo Ngành Y ~ Nhà Giáo … !

Bắt Buộc Phải Xinh Đẹp … Đức Tính Thánh Thiện. “

Cha Mẹ ~ Ông Bà Phải Đẹp … Có Phúc Đức … ?

.

“ … Thống Nhất Vậy … ! “

.

Pháp Chủ - Không Xây Được Tháp ... Bằng Sành Sứ … !

Thì Quyết => Xây Tháp Thần Giáo ... Trong Lòng Người … ?

Con Cháu PC … Sẽ Dùng Tiền Bản Quyền CĐQH …

Xây Trường Học ~ Bệnh Viện … Làm Việc Giúp Đời.

.

“ Trăm Họ - Ưng Không … ?

 

 

 

23-h   23-p   15/10/2014.

Pháp Chủ Cho … Y Học ~ Giáo Dục Việt Nam … :

“ Mỗi Ngành Một Thai Rồng … Động Viên Trí Thức

Không Đòi Hỏi Trinh Tiết … Không Dằng Buộc Gì “

( Con Mang Họ Cha … Được Hưởng Quyền Thừa Kế. )

.

“ Không Qua Đoàn Thể Nào Hết … !

Quan Hệ Cá Nhân … Với Pháp Chủ. “

.

“ Gặp Mặt … Ưng Thuận => Ok.”

 .

( Có Người Liên Lạc - Gắn Kết ... Là Được. ) 

 

Last Updated on Sunday, 26 October 2014 03:42
Read more...
 
LOẠN ÂM - ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON NGƯỜI PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 18 June 2014 00:13

Việt Nam Loạn Âm … Do Chính Trị … Phát Sinh … !

Chế Độ Nhà Nước … Muốn Mê Hoặc Lòng Người … ?

Thầy Bà Thất Đức … Xúi Chính Quyền Làm Bậy … !

Cúng Tế Âm Binh … Kiểu Nghịch Đạo … Hại Đời … ?

Pháp Chủ ... Nói Cho Toàn Đảng, Toàn Quân, Toàn Dân => Biết Tình Hình Việt Nam ... Đang Loạn Âm … Kiểu Gì … :

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:02
Read more...
 
ĐỜI NGƯỜI VÀ SỨ MỆNH PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 07 October 2013 15:58

Vạn Vật Đều Có … Giá Trị Riêng … Hữu Ích … !

Muôn Loài Đều Biến Dịch > Sinh Tồn ~ Chuyển Hóa

Người Có Đạo … Trời > Đất > Vạn Vật ... Có Đạo

Ngộ Đạo => Là Hiểu Về Quy Luật … Tự Nhiên … !

5-h   5-p   18/6/2014.

Trời Ban Sứ Mệnh … Pháp Chủ Là Người … :

Cầm Pháp Chế Nhà Trời … Giúp Nhân Gian …

Bình Định Loạn Âm … Phục Nhân Hướng Đạo … !

Đạo Sống Làm Người … Phải Có Đức Nhân … ?

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:06
Read more...
 
XÃ HỘI PHÂN CÔNG PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 11 October 2013 00:42

4-h   14-p   12/10/2013.

Xã Hội Phân Công - Trời Ban Sứ Mệnh …

Có Những Người Sống - Làm Lên Lịch Sử …

Cũng Có Những Người - Sống Hại Quốc Gia …

Có Những Huyền Thoại - Cũng Có Bậy Danh …

Last Updated on Saturday, 18 January 2014 15:38
Read more...
 
CHỮA BỆNH - NAN Y : ( HIV - AIDS ). Suy Thận - Teo Thận - Viêm Cầu Thận, Viêm Gan B. Bại Não - Đột Quỵ, Nhược Thị - Viêm Đáy Mắt. Suy Tim. ( Viêm Phổi - Viêm Phế Quản - Viêm Họng - Viêm xoang )=> Mãn Tính. Tự Kỷ - Hoang Tưởng - Tâm Thần Phân Liệt ... PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Thursday, 30 May 2013 01:55

Last Updated on Sunday, 07 July 2013 06:57
Read more...
 
KIM CANG ĐẠI PHÁP - Do Đức Đạt Ma Sư Tổ Sáng Lập, Là Nội Công Thượng Thừa Võ Học. Kim Cang Bất Hoại > Vừa Dưỡng Sinh Triệt Tiêu Bệnh Tật, Tinh Túy Của Phật Pháp Đạo Học. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 31 May 2013 19:42

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 07:25
Read more...
 
ĐẠO THÁNH - ĐẤT VIỆT : Tôn Thờ Chủ Nghĩa Quyền Lực, Lấy Triết Học Tam Giáo : ( Phật - Nho - Lão )=> Làm Lề Luật. Âm Dương Đồng Nhất Lý - Thiện Ác Báo Ứng Ngay. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 14 December 2011 06:38


HẦU BÓNG ĐỒNG CHÍ

( Giá Đồng thứ 37 - của Công Đồng Bốn Phủ )

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 18:45
Read more...
 
GIÚP KHAI MỞ => THIÊN NHĨ THIÊN NHÃN : Phát Triển Khả Năng Tiềm Ẩn Diệu Kỳ Của Con Người - Nhìn Và Giao Tiếp Được Với Người Âm … > Soi Được … Theo Chuyên Nghành … > Phục Vụ Việc Dụng Pháp … Tế Lễ …V…V… PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 19 August 2011 23:06

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:31
Read more...
 
ĐÀO TẠO - DỤNG PHÁP => HẦU ÂM : Dành Cho Những Người Có Căn Hầu Đồng … Bóng Thánh => Của Trần Triều > Bốn Phủ Công Đồng. Không Cần Phải Giải Căn, Vẫn Tránh Được … Lệ Thuộc … “Tốn Kém > Hao Tổn “ Kinh Tế Vật Chất. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Saturday, 23 July 2011 06:23

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:38
Read more...
 
More Articles...

Tin mới nhất

Điều Lệ - Đào Tạo

GIÚP : CÓ PHÁP LỰC

KHAI MỞ GIÁC QUAN

THUẬT HỌC KỲ MÔN

TỬ VI :

 

Người tu học bộ môn Tử Vi điều quan trọng và khó nhất, đó là giải đoán lá số, đoán phúc họa - đường đời, của người xin lá số.

Liên kết - Hợp tác